ปิยฉัตร พรพิริยะวงษ์.

ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของศูนย์สมุนไพรลำพูน = The customer satisfaction in Amphur Maung, Lumphun affected to the herbal product of the Lumphun Herbal Center / ปิยฉัตร พรพิริยะวงษ์ - 2545 - ก-ญ, 67 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545

Y45 M06 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
ศูนย์สมุนไพรลำพูน--ความพอใจของผู้บริโภค


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร--ลำพูน--เทศบาลเมือง
ความพอใจของผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--ลำพูน

615.321 / ป618ค