ครรชิต ดอนเมือง.

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ = The consumer behavior and the marketing mixed factors that influence on sport shoes purchasing in A.Muang, Chiangmai / ครรชิต ดอนเมือง - 2545 - ก-ญ, 55 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545

Y45 M06 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


รองเท้ากีฬา--การเลือกซื้อ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง.
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / ค153พ