ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 - 462 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M07 D72

9741316119


ความน่าจะเป็น.
สถิติศาสตร์.

519.2 / ด493ค