สุมณฑา วัฒนสินธุ์.

คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / ผู้เขียน, สุมณฑา วัฒนสินธุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : เอส. บี. บิซิเนส, 2544 - 69, ก-ง หน้า : ภาพประกอบ - ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร . - ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร .

Y45 M07 D74

9748430405


อาหาร--มาตรการความปลอดภัย.
จุลินทรีย์ในอาหาร

615.954 / ส839ค