ศศิวิมล มีอำพล.

การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / ศศิวิมล มีอำพล - พิมพ์ครั้งที่ 3, 4 ฉบับปรับปรุง - กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่ง, 2543 - 395, [64] หน้า

Y45 M07 D54

9747582759


การบัญชีบริหาร
การบัญชีต้นทุน

658.1511 / ศ311ก 2543