คือความภูมิใจ / บรรณาธิการ, สิริลักษณ์ สัมปัชชลิต และ ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2545 - ก-ฏ, 799 หน้า : ภาพประกอบ

รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ 60 ปี ของศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ

Y45 M07 D41

9749022157


ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.


ประวัติศาสตร์สังคม.
สังคมศาสตร์--รวมเรื่อง.
เศรษฐศาสตร์การเมือง
สังคมและวัฒนธรรม

300 / ค591