อัจฉรา จันทร์ฉาย

สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ : คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC = Balanced scorecard / อัจฉรา จันทร์ฉาย. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. - 3, 127 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องจากสัน: คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC

Y45 M07 D56

9741317255


BSC (การประเมินองค์กรแบบสมดุล)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

658.4012 / อ498ส 2545