วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก / โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ] - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545 - 8, 194 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

Y45 M07 D41

9742990743


การพัฒนาชุมชน.
ชุมชน

307 / ว577

WA546 / ว577 2545