พระจันทร์ กันยา.

ไม้พื้นบ้านไทย / พระจันทร์ กันยา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2544 - 174 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M07 D00

9743224009


ไม้พื้นบ้าน--ไทย.
ต้นไม้--ไทย.
พืชสมุนไพร

615.321 / พ323ม