วินัย ดะห์ลัน.

อาหารโภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / โดย วินัย ดะห์ลัน และคณะ - ฉบับแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 - 6, 478 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M07 D74

9741316445


อาหาร.
อาหารเพื่อสุขภาพ.
โภชนาการ

613.2 / ว619อ 2544