เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม. เล่ม 3 / ชัยวัชน์ หน่อรัตน์, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, พระมหาจรูญโรจน์ กวิวํโส, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย, 2545 - 165 หน้า

ผลจากการเสวนาสหสาขาวิชาการระหว่างสถาบันแห่งชาติ ครั้งที่ 1

Y45 M07 D41

9745728942


ประชาสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง

330.9593 / ศ854