ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล = Personnel management psychology / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2544 - 271 หน้า

Y45 M07 D51

9748342948


การบริหารงานบุคคล--แง่จิตวิทยา.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์--แง่จิตวิทยา.

658.3 / ป474จ