สมยศ นาวีการ.

การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / เรียบเรียงโดย สมยศ นาวีดาร - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2543 - 647 หน้า

Y45 M07 D56

9742226407


การจัดการธุรกิจ

658.4012 / ส274ก 2543