อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.

สุดยอดคัมภีร์การบริหารธุรกิจที่เยี่ยมยุทธ์ ธนินท์ เจียรวนนท์, พระยาภิรมย์ภักดี, ชิน โสภณพนิช, เทียม โชควัฒนา / ผู้เขียน, อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2544 - 320 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M07 D56

9749011368


ธนินท์ เจียรวนนท์.
ภิรมย์ภักดี, พระยา.
ชิน โสภณพนิช.
เทียม โชควัฒนา.


นักธุรกิจ--ไทย.
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / อ148ส