สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2544-. - เล่ม

ห้องสมุดมี: 2543-46

Y45 M07 D57

9744030062 (43) 9749526047 (44) 9749526376 (45) 9749526629 (46)


สหกรณ์ออมทรัพย์--รายงาน--ไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์--การเงิน--สถิติ

334.2 / ก169ส