รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) ประจำปี ... / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2544 - - เล่ม

ห้องสมุดมี: 2543-46

Y45 M07 D57

9747631644 (43) 9749526023 (44) 9749526449 (45) 9749526694 (46)


สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
สหกรณ์กองทุนสวนยาง.
สหกรณ์การเกษตร--การเงิน.--ไทย
สหกรณ์การเกษตร--รายงาน.--ไทย

334.683 / ก169ร