ประเวศน์ คิดอ่าน

คริสตจักรกับการพัฒนาชนบท / ประเวศน์ คิดอ่าน. - 2522. - 5, 107 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2522.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์


คริสตจักรกับการพัฒนาชนบท

261.1 / ป384ค 2522