ชัยเชียร สมพรโชคชัย.

ทัศนะของคริสตชนที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ / โดย ชัยเชียร สมพรโชคชัย - 2542 - ก-ง, 62 หน้า

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542.


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์


คริสตจักรกับปัญหาสังคม
คริสต์ศาสนิกชน--ทัศนคติ--โรคเอดส์
โรคเอดส์--ทัศนคติ

261.8321 / ช382ท 2542