สารต้องห้ามในการกีฬา / ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2541- - 47 หน้า

Y45 M07 D00


ยา--บัญชีรายชื่อ.
การกีฬา.
การใช้ยา

615.7 / ก439ส