นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร = Innovation in food industries / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 - 51 หน้า : ภาพประกอบ

สามารถดาวน์โหลด PDF ไฟล์ของหนังสือเล่มนี้ได้ที่ www.idf.or.th/foodinnovation

9742291977


นวัตกรรมทางอาหาร.
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร.
ผลิตภัณฑ์อาหาร.
อุตสาหกรรมอาหาร

664 / ส691น