วรรณา แสงอร่ามเรือง.

Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันและเจตนารมณ์ในการสื่อสาร / วรรณา แสงอร่ามเรือง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 - 355 หน้า

Y45 M08 D13

9741315449


ภาษาเยอรมัน--ไวยากรณ์.
ภาษาเยอรมัน--การแปลเป็นภาษาไทย.

435 / ว267อ