นำพล ตั้งทรัพย์.

การลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร = Set up time / เขียนโดย นำพล ตั้งทรัพย์ และ คณะพัฒนาหลักสูตร Cost Reduction - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544 - 31 หน้า : แผนภูมิ

Y45 M10 D56

9748644693


เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม.
การจัดการโรงงาน

621.8 / น526ก 2544