ดวงรัตน์ ชีวะปัญญาโรจน์.

ความสูญเสีย 7 ประการ = 7 wastes / ผู้เขียน, ดวงรัตน์ ชีวะปัญญาโรจน์ และ ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2544 - 22 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y45 M10 D56

9747780267


การผลิต.
การบริหารงานผลิต

658.567 / ด225ค 2544