สืบ นาคะเสถียร.

ตะโกนก้องจากพงไพร : รวมผลงานและความคิดของ สืบ นาคะเสถียร / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, สืบ นาคะเสถียร - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร, 2537 - 199 หน้า : ภาพประกอบ

9748868753


การอนุรักษ์สัตว์ป่า.
การอนุรักษ์ป่าไม้.

333.9516 / ส736ต 2537