ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.

เพชรบูรณ์ / ผู้เขียนและถ่ายภาพ, ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง - กรุงเทพฯ : \ สารคดี, [2545?] - 183 หน้า - หนังสือชุดนายรอบรู้ นักเดินทาง . - หนังสือชุดนายรอบรู้ นักเดินทาง .

Y45 M08 D55

9748212734


เพชรบูรณ์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.93 / ป551พ