ลาวัลย์ ศรีพงษ์.

การวิเคราะห์เชิงฟลูออโรเมตรี = Fluorometric analysis / ลาวัลย์ ศรีพงษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นครปฐม : ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 - 10, 255, 13 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M07 D79

9746009923


ฟลูออโรเมตรี.
ฟลูออเรสเซนซ์.
เภสัชเคมี.
ยา--การวิเคราะห์.
Fluorimetry
Chemistry, Analytic.
Chemistry, Pharmaceutical
Drugs--Analysis.

QV25 / ล285ก 2544