กัลยา วานิชย์บัญชา

การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 - 550 หน้า.

Y45 M08 D72

9743316736


การวิเคราะห์การถดถอย.
การวิเคราะห์ความแปรปรวน.
คณิตศาสตร์สถิติ.
สถิติวิเคราะห์.

519.5 / ก399ก 2544