ชุลีพร วิมุกตานนท์

งานวิจัยเรื่อง บทบาทผู้หญิงในสังคมชาวนาต่อการจัดการครัวเรือน : กรณีศึกษาผู้หญิงจ้วง : ไทดำ (ผู้ไต่) ในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน = The role of women in farming society regarding household management : the case of Zhuang : Tai Dum (Pu Tai) in Kwangsi Province, The People's Republic of China บทบาทผู้หญิงในสังคมชาวนาต่อการจัดการครัวเรือน : กรณีศึกษาผู้หญิงจ้วง : ไทดำ (ผู้ไต่) ในมณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / ผู้วิจัย, ชุลีพร วิมุกตานนท์. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544. - ก-ซ, 69 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 175 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 175 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2538.

Y45 M07 D00

9746710478


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


สตรี--งานวิจัย--จีน
ชาวนา--งานวิจัย--จีน
จ้วง--งานวิจัย

305.4 / ช638ง