ชัยนาท วงค์ถาปัน.

การรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยตัวโดดแบบออฟไลน์ด้วยวิธีไอซ์แลนด์เบสโปรเจกชันร่วมกับวิธีทางสถิติ = Off-Line isolated handwritten Thai character recongnition using island-based projections & statistical techniques / โดย ชัยนาท วงค์ถาปัน - 2545 - 10, 90 หน้า : ภาพประกอบ

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545

Y45 M07 D75

9743277315


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--วิทยานิพนธ์.


การประมวลผลภาพ--คณิตศาสตร์
ภาษาไทย--ตัวอักษร.

621.3994 / ช388ก