รัตนาภรณ์ สุวคนธ์.

ความพึงพอใจและความต้องการรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Satisfaction with and desired for radio programs of people in Chiangmai Municipality / รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ - 2544 - 13, 204 หน้า

Y45 M07 D43


มหาวิทยาลัยแม่โจ้--วิทยานิพนธ์.


วิทยุกระจายเสียง--เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

302.2344 / ร377ค