ชยันต์ พิเชียรสุนทร

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 2, เครื่องยาพฤกษวัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2545. - 14, 257 หน้า : ภาพประกอบ.

Y45 M08 D79

9742725209


เครื่องยา
พืชสมุนไพร
สมุนไพร--การใช้รักษา
ยาแผนโบราณ--ไทย

QV770 / ช193ค 2545