ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ.

การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = Shin shokuhin koujyo no eisei nyuumon kouza / โดย อิโนะอุเอะ ฟุจิโอะ ; แปลโดย สุวิมล กีรติพิบูล และ บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545 - 136 หน้า : ภาพประกอบ - หนังสือชุด สุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (เบื้องต้น) ; เล่ม 2 . - หนังสือชุด สุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (เบื้องต้น) ; เล่ม 2 .

Y45 M08 D74

9748329801


จุลชีววิทยาทางอาหาร.
อุตสาหกรรมอาหาร--การควบคุมการผลิต.
จุลินทรีย์ในอาหาร

664.07 / ฟ539ก