สุวิมล กีรติพิบูล.

GMP ระบบการจัดการและควบคุมผลิตอาหารให้ปลอดภัย = Good manufacturing practice / โดย สุวิมล กีรติพิบูล - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), 2545 - 182 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M08 D74

9748328384


เทคโนโลยีการผลิตอาหาร.
อุตสาหกรรมอาหาร--การควบคุมการผลิต.
GMP (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต)

664.02 / ส882จ 2545