เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์

ระบบเสียงภาษาจีนเบื้องต้น = An introduction to Chinese phonology / เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์. - [พิษณุโลก] : ภาควิชาภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2545?]. - 3, 85, 19 หน้า.

Y45 M08 D10

9746058584


ภาษาจีน--การออกเสียง
ภาษาจีน--การอ่าน

495.115 / อ884ร