ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 10 / ผู้เขียน, ดำรงค์ ทิพย์โยธา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 - 271 หน้า : ภาพประกอบ

9741317999


SPSS (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สถิติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สถิติวิเคราะห์--โปรแกรมคอมพิวเตอร์

519.50285 / ด493ก