เศรษฐกิจ-การเมืองเรื่องสุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2545 - 8, 226 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y45 M09 D11

9743226443


สุนทรภู่.


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ศ854