สมชาย ชัยธนะตระกูล.

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น = Japanese dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล - [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545 - 320 หน้า

Y45 M10 D14

9747730812


พจนานุกรมหลายภาษา.
ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาอังกฤษ.
ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย.
ภาษาอังกฤษ--พจนานุกรม--ภาษาญี่ปุ่น.
ภาษาอังกฤษ--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

413 / ส239พ