วิไล รังสาดทอง.

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = Food processing technology / วิไล รังสาดทอง - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2545 - 25, 477 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M09 D74

9746231464


อาหาร--การเก็บและถนอม.
การแปรรูปอาหาร

664.028 / ว725ท 2545