รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์.

คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน. เล่ม 2, โปรแกรมตารางงาน 1-2 / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 - 163 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M09 D53

9745343056


Microsoft Excel 2000 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักงาน

005.54 / ร622ค