สุภา ปัทมานันท์

พจนานุกรมนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, สุภา ปัทมานันท์. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545. - 4, 189 หน้า.

Y45 M10 D14

9749050797


ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาญี่ปุ่น

495.913956 / ส837พ