เวนเทรลลา, สก็อตต์ ดับเบิลยู.

อานุภาพแห่งความคิดเชิงบวกในโลกธุรกิจ = The power of positive thinking in business / ของ สก๊อตต์ ดับเบิลยู. เวนเทรลลา ; แปลโดย วิทยา พลายมณี - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2545 - 10, 286 หน้า

Y45 M11 D56

9748254348


ความคิดทางบวก.
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.1 / ว914อ