คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ = / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 2 - [นนทบุรี] : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536 - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ . - เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ .

9746133675 (ล.2) 9746133365 (ล.1)


สถิติธุรกิจ.
คณิตศาสตร์

519.5 / ม246ค 2536