ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม = English for hotel personnel / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535-36 - 2 เล่ม : ภาพประกอบ - เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม . - เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม .

มีเทปคาสเซ็ทประกอบ 12 ม้วน จัดพิมพ์เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน

9746137948 (ล.2) 9746137921 (ล.1)


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

428.34 / ม246ภ