สรุปการสัมมนาเรื่อง"วิสัยทัศน์กัมพูชา สปป. ลาว เวียดนามและการปรับตัวของนักลงทุนไทย", วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2544 ณ ห้องออคิด บอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. - ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2544. - 89 หน้า

Y45 M10 D00


การลงทุนของไทย--กัมพูชา
การลงทุนของไทย--ลาว
การลงทุนของไทย--เวียดนาม
การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน.

332.67359 / ก525ส