รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS = Usage of medicinal plants in HIV-infected and AIDS patients การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS / โดย ประคิณ สุจฉายา ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. - ก-ฉ, 55 หน้า.


สมุนไพร--การใช้รักษา--งานวิจัย
โรคเอดส์--ผู้ป่วย--งานวิจัย--เชียงใหม่
โรคเอดส์--การรักษาด้วยสมุนไพร--งานวิจัย

QV20.5 / ป199ร 2543