สินธุ์ สโรบล

การสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาความร่วมมือบริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = A state of the arts review of economic, social and environment of the Mekong Subregional Development / สินธุ์ สโรบล. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545. - ก-ฉ, 2, 63 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 167 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 167 .

Y45 M10 D00

9746710567


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ--งานวิจัย
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ--งานวิจัย
การลงทุน--งานวิจัย


ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ--งานวิจัย

337.59 / ส726ก