ดนัย เทียนพุฒ.

ส่องโลกทรรศน์นักบริหาร / ดนัย เทียนพุฒ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534- - 219 หน้า - ชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 5 . - ชุดความรู้เพื่อชุมชน ; เล่มที่ 5 .

9745795127


นักบริหาร.
การบริหารงานบุคคล
การจัดการธุรกิจ

658.409 / ด123ส