พจนา อ้นน้อย.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = The development of vegetarian Thai Northern style suasage / โดย พจนา อ้นน้อย - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 - ก-ฌ, 81 หน้า - โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร . - โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร .

Y45 M11 D74


ไส้อั่วมังสวิรัติ--การผลิต.