อาภาศรี ฟองเงิน.

การศึกษาการใช้ซอร์บิทอลแทนน้ำตาลในการทำแยมกล้วย = Study on the use of sorbitol as the replacement of sugar in making banana jam / โดย อาภาศรี ฟองเงิน - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 - ก-ฌ, 57 หน้า

Y45 M11 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


Sorbitol (สารให้ความหวาน)
แยมกล้วย--การผลิต.