อัญญารัตน์ ปรียะธรรม.

การศึกษาสมบัติในระหว่างการหมักผักกาดขาว = Study on properties during fermentation of cabbage / โดย อัญญารัตน์ ปรียะธรรม - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 - ก-ญ, 40 หน้า

Y45 M11 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


ผักกาดขาว--การหมัก.